Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Các dòng máy khác ROM

Rom RUU (zip) cứu máy cho HTC M7 (m7_u)

Lâu không gặp lại em HTC M7, có máy mà search GG không ra rom stock đúng ver. Chót mua rồi nên share lại cho AE nào cần. Nhờ check infor trước xem đúng ver không nhé 😀

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

  • Mình dùng RBSoft v1.3 flash thấy rất ngon, dùng lệnh flash qua RUU toàn lỗi
    (nhớ relock bootloader, ai chưa biết thì GG nhé 😀 )

LOG:

Rebooting Phone To RUU Mode..Ok
Loading firmware It may Take Some Time
sending 'zip'... (50236 KB) OKAY
writing 'zip'... (bootloader) adopting the signature contained in this image...
(bootloader) signature checking...
(bootloader) rom parsing start ...
(bootloader) rom parsing finish ...
(bootloader) zip header checking...
(bootloader) zip info parsing...
(bootloader) checking model ID...
(bootloader) checking custom ID...
(bootloader) checking main version...
(bootloader) checking hboot version...
(bootloader) start image[hboot] unzipping for pre-update check...
(bootloader) start image[hboot] flushing...
(bootloader) signature checking...
(bootloader) [RUU]WP,hboot,0
(bootloader) [RUU]WP,hboot,99
(bootloader) [RUU]WP,hboot,100
(bootloader) ...... Successful
FAIL90 hboot pre-update! please flush image again immediately
FAILED (remote: 90 hboot pre-update! please flush image again immediately)
For "hboot-preupdate" response, restart the same procedure for device FA368W913994...
sending 'zip'... (50236 KB) OKAY
writing 'zip'... (bootloader) adopting the signature contained in this image...
(bootloader) signature checking...
(bootloader) rom parsing start ...
(bootloader) rom parsing finish ...
(bootloader) zip header checking...
(bootloader) zip info parsing...
(bootloader) checking model ID...
(bootloader) checking custom ID...
(bootloader) checking main version...
(bootloader) checking hboot version...
(bootloader) start image[sp1] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,sp1,0
(bootloader) [RUU]UZ,sp1,99
(bootloader) [RUU]UZ,sp1,100
(bootloader) [RUU]WP,sp1,0
(bootloader) [RUU]WP,sp1,100
(bootloader) ...... Successful
(bootloader) start image[sbl2] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,sbl2,0
(bootloader) [RUU]UZ,sbl2,100
(bootloader) signature checking...
(bootloader) ...... Successful
(bootloader) start image[sbl3] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,sbl3,0
(bootloader) [RUU]UZ,sbl3,100
(bootloader) signature checking...
(bootloader) ...... Successful
(bootloader) start image[tz] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,tz,0
(bootloader) [RUU]UZ,tz,100
(bootloader) signature checking...
(bootloader) ...... Successful
(bootloader) start image[rpm] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,rpm,0
(bootloader) [RUU]UZ,rpm,100
(bootloader) signature checking...
(bootloader) ...... Successful
(bootloader) start image[adsp] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,0
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,16
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,26
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,37
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,49
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,60
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,71
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,82
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,94
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,100
(bootloader) [RUU]WP,adsp,0
(bootloader) [RUU]WP,adsp,100
(bootloader) ...... Successful
(bootloader) start image[pg2fs_spcustom] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,pg2fs_spcustom,0
(bootloader) [RUU]UZ,pg2fs_spcustom,38
(bootloader) [RUU]UZ,pg2fs_spcustom,99
(bootloader) [RUU]UZ,pg2fs_spcustom,100
(bootloader) ...... Successful
(bootloader) start image[tp] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,tp,0
(bootloader) [RUU]UZ,tp,100
(bootloader) ...... Successful
(bootloader) start image[sbl1-1] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,sbl1-1,0
(bootloader) [RUU]UZ,sbl1-1,100
(bootloader) signature checking...
(bootloader) verified fail
(bootloader) ..... Bypassed
(bootloader) start image[sbl1-2] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,sbl1-2,0
(bootloader) [RUU]UZ,sbl1-2,100
(bootloader) signature checking...
(bootloader) verified fail
(bootloader) ..... Bypassed
(bootloader) start image[sbl1-3] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,sbl1-3,0
(bootloader) [RUU]UZ,sbl1-3,100
(bootloader) signature checking...
(bootloader) ...... Successful
(bootloader) start image[sbl1-4] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,sbl1-4,0
(bootloader) [RUU]UZ,sbl1-4,100
(bootloader) signature checking...
(bootloader) verified fail
(bootloader) ..... Bypassed
(bootloader) start image[sbl1-5] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,sbl1-5,0
(bootloader) [RUU]UZ,sbl1-5,100
(bootloader) signature checking...
(bootloader) verified fail
(bootloader) ..... Bypassed
(bootloader) start image[cir] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,cir,0
(bootloader) [RUU]UZ,cir,100
(bootloader) ...... Successful
(bootloader) start image[recovery] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,0
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,6
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,12
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,20
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,28
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,37
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,44
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,62
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,68
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,76
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,81
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,88
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,97
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,100
(bootloader) [RUU]WP,recovery,0
(bootloader) [RUU]WP,recovery,99
(bootloader) [RUU]WP,recovery,100
(bootloader) ...... Successful
(bootloader) start image[boot] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,boot,0
(bootloader) [RUU]UZ,boot,11
(bootloader) [RUU]UZ,boot,22
(bootloader) [RUU]UZ,boot,32
(bootloader) [RUU]UZ,boot,43
(bootloader) [RUU]UZ,boot,56
(bootloader) [RUU]UZ,boot,68
(bootloader) [RUU]UZ,boot,80
(bootloader) [RUU]UZ,boot,91
(bootloader) [RUU]UZ,boot,100
(bootloader) [RUU]WP,boot,0
(bootloader) [RUU]WP,boot,99
(bootloader) [RUU]WP,boot,100
(bootloader) ...... Successful
(bootloader) start image[radio] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,radio,0
(bootloader) [RUU]UZ,radio,6
(bootloader) [RUU]UZ,radio,11
(bootloader) [RUU]UZ,radio,17
(bootloader) [RUU]UZ,radio,23
(bootloader) [RUU]UZ,radio,28
(bootloader) [RUU]UZ,radio,34
(bootloader) [RUU]UZ,radio,40
(bootloader) [RUU]UZ,radio,46
(bootloader) [RUU]UZ,radio,52
(bootloader) [RUU]UZ,radio,59
(bootloader) [RUU]UZ,radio,69
(bootloader) [RUU]UZ,radio,75
(bootloader) [RUU]UZ,radio,80
(bootloader) [RUU]UZ,radio,87
(bootloader) [RUU]UZ,radio,92
(bootloader) [RUU]UZ,radio,99
(bootloader) [RUU]UZ,radio,100
(bootloader) [RUU]WP,radio,0
(bootloader) [RUU]WP,radio,23
(bootloader) [RUU]WP,radio,46
(bootloader) [RUU]WP,radio,69
(bootloader) [RUU]WP,radio,92
(bootloader) [RUU]WP,radio,100
(bootloader) ...... Successful
(bootloader) start image[rcdata] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,rcdata,0
(bootloader) [RUU]UZ,rcdata,42949671
(bootloader) [RUU]WP,rcdata,0
(bootloader) [RUU]WP,rcdata,42949671
(bootloader) ...... Successful
OKAY
sending 'zip'... (498591 KB) OKAY
writing 'zip'... (bootloader) adopting the signature contained in this image...
(bootloader) signature checking...
(bootloader) rom parsing start ...
(bootloader) rom parsing finish ...
(bootloader) zip header checking...
(bootloader) zip info parsing...
(bootloader) checking model ID...
(bootloader) checking custom ID...
(bootloader) checking main version...
(bootloader) checking hboot version...
(bootloader) start image[system] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,system,0
(bootloader) [RUU]UZ,system,7
(bootloader) [RUU]UZ,system,15
(bootloader) [RUU]UZ,system,23
(bootloader) [RUU]UZ,system,31
(bootloader) [RUU]UZ,system,39
(bootloader) [RUU]UZ,system,48
(bootloader) [RUU]UZ,system,55
(bootloader) [RUU]UZ,system,63
(bootloader) [RUU]UZ,system,71
(bootloader) [RUU]UZ,system,79
(bootloader) [RUU]UZ,system,87
(bootloader) [RUU]UZ,system,96
(bootloader) [RUU]UZ,system,98
(bootloader) [RUU]WP,system,0
(bootloader) [RUU]WP,system,7
(bootloader) [RUU]WP,system,15
(bootloader) [RUU]WP,system,23
(bootloader) [RUU]WP,system,31
(bootloader) [RUU]WP,system,39
(bootloader) [RUU]WP,system,47
(bootloader) [RUU]WP,system,51
(bootloader) [RUU]WP,system,59
(bootloader) [RUU]WP,system,67
(bootloader) [RUU]WP,system,75
(bootloader) [RUU]WP,system,83
(bootloader) [RUU]WP,system,91
(bootloader) [RUU]WP,system,98
(bootloader) [RUU]UZ,system,98
(bootloader) [RUU]UZ,system,98
(bootloader) [RUU]UZ,system,98
(bootloader) [RUU]UZ,system,98
(bootloader) [RUU]UZ,system,98
(bootloader) [RUU]UZ,system,98
(bootloader) [RUU]UZ,system,98
(bootloader) [RUU]UZ,system,98
(bootloader) [RUU]UZ,system,99
(bootloader) [RUU]UZ,system,99
(bootloader) [RUU]UZ,system,99
(bootloader) [RUU]UZ,system,99
(bootloader) [RUU]UZ,system,99
(bootloader) [RUU]UZ,system,99
(bootloader) [RUU]UZ,system,99
(bootloader) [RUU]UZ,system,99
(bootloader) [RUU]UZ,system,100
(bootloader) [RUU]WP,system,98
(bootloader) [RUU]WP,system,100
(bootloader) ...... Successful
OKAY
sending 'zip'... (561720 KB) OKAY
writing 'zip'... (bootloader) adopting the signature contained in this image...
(bootloader) signature checking...
(bootloader) rom parsing start ...
(bootloader) rom parsing finish ...
(bootloader) zip header checking...
(bootloader) zip info parsing...
(bootloader) checking model ID...
(bootloader) checking custom ID...
(bootloader) checking main version...
(bootloader) checking hboot version...
(bootloader) start image[system] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,system,0
(bootloader) [RUU]UZ,system,7
(bootloader) [RUU]UZ,system,11
(bootloader) [RUU]UZ,system,19
(bootloader) [RUU]UZ,system,27
(bootloader) [RUU]UZ,system,36
(bootloader) [RUU]UZ,system,43
(bootloader) [RUU]UZ,system,47
(bootloader) [RUU]UZ,system,55
(bootloader) [RUU]UZ,system,63
(bootloader) [RUU]UZ,system,72
(bootloader) [RUU]UZ,system,79
(bootloader) [RUU]UZ,system,83
(bootloader) [RUU]UZ,system,90
(bootloader) [RUU]WP,system,0
(bootloader) [RUU]WP,system,7
(bootloader) [RUU]WP,system,11
(bootloader) [RUU]WP,system,19
(bootloader) [RUU]WP,system,27
(bootloader) [RUU]WP,system,36
(bootloader) [RUU]WP,system,43
(bootloader) [RUU]WP,system,47
(bootloader) [RUU]WP,system,55
(bootloader) [RUU]WP,system,63
(bootloader) [RUU]WP,system,72
(bootloader) [RUU]WP,system,79
(bootloader) [RUU]WP,system,83
(bootloader) [RUU]WP,system,90
(bootloader) [RUU]UZ,system,90
(bootloader) [RUU]UZ,system,90
(bootloader) [RUU]UZ,system,91
(bootloader) [RUU]UZ,system,91
(bootloader) [RUU]UZ,system,92
(bootloader) [RUU]UZ,system,93
(bootloader) [RUU]UZ,system,93
(bootloader) [RUU]UZ,system,94
(bootloader) [RUU]UZ,system,94
(bootloader) [RUU]UZ,system,95
(bootloader) [RUU]UZ,system,95
(bootloader) [RUU]UZ,system,96
(bootloader) [RUU]UZ,system,96
(bootloader) [RUU]UZ,system,97
(bootloader) [RUU]UZ,system,97
(bootloader) [RUU]UZ,system,98
(bootloader) [RUU]UZ,system,98
(bootloader) [RUU]UZ,system,99
(bootloader) [RUU]UZ,system,100
(bootloader) [RUU]WP,system,90
(bootloader) [RUU]WP,system,92
(bootloader) [RUU]WP,system,94
(bootloader) [RUU]WP,system,96
(bootloader) [RUU]WP,system,98
(bootloader) [RUU]WP,system,100
(bootloader) ...... Successful
OKAY
sending 'zip'... (191 KB) OKAY
writing 'zip'... (bootloader) adopting the signature contained in this image...
(bootloader) signature checking...
(bootloader) rom parsing start ...
(bootloader) rom parsing finish ...
(bootloader) zip header checking...
(bootloader) zip info parsing...
(bootloader) checking model ID...
(bootloader) checking custom ID...
(bootloader) checking main version...
(bootloader) checking hboot version...
(bootloader) start image[system] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,system,0
(bootloader) [RUU]UZ,system,8
(bootloader) [RUU]UZ,system,16
(bootloader) [RUU]UZ,system,25
(bootloader) [RUU]UZ,system,33
(bootloader) [RUU]UZ,system,41
(bootloader) [RUU]UZ,system,46
(bootloader) [RUU]UZ,system,54
(bootloader) [RUU]UZ,system,62
(bootloader) [RUU]UZ,system,67
(bootloader) [RUU]UZ,system,75
(bootloader) [RUU]UZ,system,83
(bootloader) [RUU]UZ,system,88
(bootloader) [RUU]UZ,system,96
(bootloader) [RUU]UZ,system,100
(bootloader) [RUU]WP,system,0
(bootloader) [RUU]WP,system,8
(bootloader) [RUU]WP,system,16
(bootloader) [RUU]WP,system,25
(bootloader) [RUU]WP,system,33
(bootloader) [RUU]WP,system,41
(bootloader) [RUU]WP,system,50
(bootloader) [RUU]WP,system,58
(bootloader) [RUU]WP,system,66
(bootloader) [RUU]WP,system,75
(bootloader) [RUU]WP,system,83
(bootloader) [RUU]WP,system,91
(bootloader) [RUU]WP,system,100
(bootloader) ...... Successful
OKAY
sending 'zip'... (538177 KB) OKAY
writing 'zip'... (bootloader) adopting the signature contained in this image...
(bootloader) signature checking...
(bootloader) rom parsing start ...
(bootloader) rom parsing finish ...
(bootloader) zip header checking...
(bootloader) zip info parsing...
(bootloader) checking model ID...
(bootloader) checking custom ID...
(bootloader) checking main version...
(bootloader) checking hboot version...
(bootloader) start image[dzdata] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,0
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,9
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,17
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,22
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,27
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,36
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,41
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,49
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,54
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,61
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,67
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,72
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,78
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,84
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,90
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,100
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,0
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,7
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,15
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,23
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,32
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,37
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,46
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,54
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,61
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,69
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,78
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,84
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,90
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,99
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,100
(bootloader) ...... Successful
(bootloader) start image[tp] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,tp,0
(bootloader) [RUU]UZ,tp,100
(bootloader) ..... Bypassed
(bootloader) start image[boot] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,boot,0
(bootloader) [RUU]UZ,boot,11
(bootloader) [RUU]UZ,boot,22
(bootloader) [RUU]UZ,boot,32
(bootloader) [RUU]UZ,boot,43
(bootloader) [RUU]UZ,boot,56
(bootloader) [RUU]UZ,boot,68
(bootloader) [RUU]UZ,boot,80
(bootloader) [RUU]UZ,boot,91
(bootloader) [RUU]UZ,boot,100
(bootloader) [RUU]WP,boot,0
(bootloader) [RUU]WP,boot,99
(bootloader) [RUU]WP,boot,100
(bootloader) ...... Successful
OKAY
Flash Zip Complete
sending time = 3.190 secs
Execution time is 598(s)
sending time = 22.730 secs
sending time = 22.730 secs
sending time = 25.623 secs
sending time = 25.623 secs
sending time = 0.239 secs
sending time = 24.295 secs

LƯU Ý !!!

  1. Nhiều người tải quá nên Google nó tạm chời chặn 1 số file.
  2. Bạn cần đăng nhập vào tài khoản Google Drive (GD) của bạn rồi vào lại link tải, lúc này trong tài khoản GD của bạn có mục “Được chia sẻ với tôi” - vào đây sẽ thấy file bị quá tải kia, bạn click chuột phải vào file đấy và chọn mục “Tạo bản sao
  3. Lúc này File sẽ được lưu vào tài khoản GD của bạn (mục "Drive của tôi") và bạn có thể tải bình thường.

Click để tham gia Group

 

4
Để lại bình luận và mình sẽ phản hồi trong 24 giờ.

avatar
2 Số lượng chủ đề bình luận
2 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
0 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
3 Các tác giả bình luận
Duy NguyễncuongLê Long Những người bình luận gần đây
Mới nhất Cũ nhất
cuong
cuong

b oi cho m xin sdt hay nich fb voi m dang co con m7_u muon up lai ma k biet lam .da ta.

Lê Long
Lê Long

duy oi minh hỏi cái này khi mở RBSots 1.3 chưa dang ký với pc là sao