Các dòng máy khácROM / FIRMWARE

Rom RUU (zip) cứu máy cho HTC M7 (m7_u)

Lâu không gặp lại em HTC M7, có máy mà search GG không ra rom stock đúng ver. Chót mua rồi nên share lại cho AE nào cần. Nhờ check infor trước xem đúng ver không nhé 😀

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

  • Mình dùng RBSoft v1.3 flash thấy rất ngon, dùng lệnh flash qua RUU toàn lỗi
    (nhớ relock bootloader, ai chưa biết thì GG nhé 😀 )

LOG:

Rebooting Phone To RUU Mode..Ok
Loading firmware It may Take Some Time
sending 'zip'... (50236 KB) OKAY
writing 'zip'... (bootloader) adopting the signature contained in this image...
(bootloader) signature checking...
(bootloader) rom parsing start ...
(bootloader) rom parsing finish ...
(bootloader) zip header checking...
(bootloader) zip info parsing...
(bootloader) checking model ID...
(bootloader) checking custom ID...
(bootloader) checking main version...
(bootloader) checking hboot version...
(bootloader) start image[hboot] unzipping for pre-update check...
(bootloader) start image[hboot] flushing...
(bootloader) signature checking...
(bootloader) [RUU]WP,hboot,0
(bootloader) [RUU]WP,hboot,99
(bootloader) [RUU]WP,hboot,100
(bootloader) ...... Successful
FAIL90 hboot pre-update! please flush image again immediately
FAILED (remote: 90 hboot pre-update! please flush image again immediately)
For "hboot-preupdate" response, restart the same procedure for device FA368W913994...
sending 'zip'... (50236 KB) OKAY
writing 'zip'... (bootloader) adopting the signature contained in this image...
(bootloader) signature checking...
(bootloader) rom parsing start ...
(bootloader) rom parsing finish ...
(bootloader) zip header checking...
(bootloader) zip info parsing...
(bootloader) checking model ID...
(bootloader) checking custom ID...
(bootloader) checking main version...
(bootloader) checking hboot version...
(bootloader) start image[sp1] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,sp1,0
(bootloader) [RUU]UZ,sp1,99
(bootloader) [RUU]UZ,sp1,100
(bootloader) [RUU]WP,sp1,0
(bootloader) [RUU]WP,sp1,100
(bootloader) ...... Successful
(bootloader) start image[sbl2] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,sbl2,0
(bootloader) [RUU]UZ,sbl2,100
(bootloader) signature checking...
(bootloader) ...... Successful
(bootloader) start image[sbl3] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,sbl3,0
(bootloader) [RUU]UZ,sbl3,100
(bootloader) signature checking...
(bootloader) ...... Successful
(bootloader) start image[tz] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,tz,0
(bootloader) [RUU]UZ,tz,100
(bootloader) signature checking...
(bootloader) ...... Successful
(bootloader) start image[rpm] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,rpm,0
(bootloader) [RUU]UZ,rpm,100
(bootloader) signature checking...
(bootloader) ...... Successful
(bootloader) start image[adsp] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,0
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,16
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,26
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,37
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,49
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,60
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,71
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,82
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,94
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,100
(bootloader) [RUU]WP,adsp,0
(bootloader) [RUU]WP,adsp,100
(bootloader) ...... Successful
(bootloader) start image[pg2fs_spcustom] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,pg2fs_spcustom,0
(bootloader) [RUU]UZ,pg2fs_spcustom,38
(bootloader) [RUU]UZ,pg2fs_spcustom,99
(bootloader) [RUU]UZ,pg2fs_spcustom,100
(bootloader) ...... Successful
(bootloader) start image[tp] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,tp,0
(bootloader) [RUU]UZ,tp,100
(bootloader) ...... Successful
(bootloader) start image[sbl1-1] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,sbl1-1,0
(bootloader) [RUU]UZ,sbl1-1,100
(bootloader) signature checking...
(bootloader) verified fail
(bootloader) ..... Bypassed
(bootloader) start image[sbl1-2] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,sbl1-2,0
(bootloader) [RUU]UZ,sbl1-2,100
(bootloader) signature checking...
(bootloader) verified fail
(bootloader) ..... Bypassed
(bootloader) start image[sbl1-3] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,sbl1-3,0
(bootloader) [RUU]UZ,sbl1-3,100
(bootloader) signature checking...
(bootloader) ...... Successful
(bootloader) start image[sbl1-4] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,sbl1-4,0
(bootloader) [RUU]UZ,sbl1-4,100
(bootloader) signature checking...
(bootloader) verified fail
(bootloader) ..... Bypassed
(bootloader) start image[sbl1-5] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,sbl1-5,0
(bootloader) [RUU]UZ,sbl1-5,100
(bootloader) signature checking...
(bootloader) verified fail
(bootloader) ..... Bypassed
(bootloader) start image[cir] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,cir,0
(bootloader) [RUU]UZ,cir,100
(bootloader) ...... Successful
(bootloader) start image[recovery] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,0
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,6
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,12
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,20
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,28
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,37
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,44
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,62
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,68
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,76
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,81
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,88
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,97
(bootloader) [RUU]UZ,recovery,100
(bootloader) [RUU]WP,recovery,0
(bootloader) [RUU]WP,recovery,99
(bootloader) [RUU]WP,recovery,100
(bootloader) ...... Successful
(bootloader) start image[boot] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,boot,0
(bootloader) [RUU]UZ,boot,11
(bootloader) [RUU]UZ,boot,22
(bootloader) [RUU]UZ,boot,32
(bootloader) [RUU]UZ,boot,43
(bootloader) [RUU]UZ,boot,56
(bootloader) [RUU]UZ,boot,68
(bootloader) [RUU]UZ,boot,80
(bootloader) [RUU]UZ,boot,91
(bootloader) [RUU]UZ,boot,100
(bootloader) [RUU]WP,boot,0
(bootloader) [RUU]WP,boot,99
(bootloader) [RUU]WP,boot,100
(bootloader) ...... Successful
(bootloader) start image[radio] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,radio,0
(bootloader) [RUU]UZ,radio,6
(bootloader) [RUU]UZ,radio,11
(bootloader) [RUU]UZ,radio,17
(bootloader) [RUU]UZ,radio,23
(bootloader) [RUU]UZ,radio,28
(bootloader) [RUU]UZ,radio,34
(bootloader) [RUU]UZ,radio,40
(bootloader) [RUU]UZ,radio,46
(bootloader) [RUU]UZ,radio,52
(bootloader) [RUU]UZ,radio,59
(bootloader) [RUU]UZ,radio,69
(bootloader) [RUU]UZ,radio,75
(bootloader) [RUU]UZ,radio,80
(bootloader) [RUU]UZ,radio,87
(bootloader) [RUU]UZ,radio,92
(bootloader) [RUU]UZ,radio,99
(bootloader) [RUU]UZ,radio,100
(bootloader) [RUU]WP,radio,0
(bootloader) [RUU]WP,radio,23
(bootloader) [RUU]WP,radio,46
(bootloader) [RUU]WP,radio,69
(bootloader) [RUU]WP,radio,92
(bootloader) [RUU]WP,radio,100
(bootloader) ...... Successful
(bootloader) start image[rcdata] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,rcdata,0
(bootloader) [RUU]UZ,rcdata,42949671
(bootloader) [RUU]WP,rcdata,0
(bootloader) [RUU]WP,rcdata,42949671
(bootloader) ...... Successful
OKAY
sending 'zip'... (498591 KB) OKAY
writing 'zip'... (bootloader) adopting the signature contained in this image...
(bootloader) signature checking...
(bootloader) rom parsing start ...
(bootloader) rom parsing finish ...
(bootloader) zip header checking...
(bootloader) zip info parsing...
(bootloader) checking model ID...
(bootloader) checking custom ID...
(bootloader) checking main version...
(bootloader) checking hboot version...
(bootloader) start image[system] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,system,0
(bootloader) [RUU]UZ,system,7
(bootloader) [RUU]UZ,system,15
(bootloader) [RUU]UZ,system,23
(bootloader) [RUU]UZ,system,31
(bootloader) [RUU]UZ,system,39
(bootloader) [RUU]UZ,system,48
(bootloader) [RUU]UZ,system,55
(bootloader) [RUU]UZ,system,63
(bootloader) [RUU]UZ,system,71
(bootloader) [RUU]UZ,system,79
(bootloader) [RUU]UZ,system,87
(bootloader) [RUU]UZ,system,96
(bootloader) [RUU]UZ,system,98
(bootloader) [RUU]WP,system,0
(bootloader) [RUU]WP,system,7
(bootloader) [RUU]WP,system,15
(bootloader) [RUU]WP,system,23
(bootloader) [RUU]WP,system,31
(bootloader) [RUU]WP,system,39
(bootloader) [RUU]WP,system,47
(bootloader) [RUU]WP,system,51
(bootloader) [RUU]WP,system,59
(bootloader) [RUU]WP,system,67
(bootloader) [RUU]WP,system,75
(bootloader) [RUU]WP,system,83
(bootloader) [RUU]WP,system,91
(bootloader) [RUU]WP,system,98
(bootloader) [RUU]UZ,system,98
(bootloader) [RUU]UZ,system,98
(bootloader) [RUU]UZ,system,98
(bootloader) [RUU]UZ,system,98
(bootloader) [RUU]UZ,system,98
(bootloader) [RUU]UZ,system,98
(bootloader) [RUU]UZ,system,98
(bootloader) [RUU]UZ,system,98
(bootloader) [RUU]UZ,system,99
(bootloader) [RUU]UZ,system,99
(bootloader) [RUU]UZ,system,99
(bootloader) [RUU]UZ,system,99
(bootloader) [RUU]UZ,system,99
(bootloader) [RUU]UZ,system,99
(bootloader) [RUU]UZ,system,99
(bootloader) [RUU]UZ,system,99
(bootloader) [RUU]UZ,system,100
(bootloader) [RUU]WP,system,98
(bootloader) [RUU]WP,system,100
(bootloader) ...... Successful
OKAY
sending 'zip'... (561720 KB) OKAY
writing 'zip'... (bootloader) adopting the signature contained in this image...
(bootloader) signature checking...
(bootloader) rom parsing start ...
(bootloader) rom parsing finish ...
(bootloader) zip header checking...
(bootloader) zip info parsing...
(bootloader) checking model ID...
(bootloader) checking custom ID...
(bootloader) checking main version...
(bootloader) checking hboot version...
(bootloader) start image[system] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,system,0
(bootloader) [RUU]UZ,system,7
(bootloader) [RUU]UZ,system,11
(bootloader) [RUU]UZ,system,19
(bootloader) [RUU]UZ,system,27
(bootloader) [RUU]UZ,system,36
(bootloader) [RUU]UZ,system,43
(bootloader) [RUU]UZ,system,47
(bootloader) [RUU]UZ,system,55
(bootloader) [RUU]UZ,system,63
(bootloader) [RUU]UZ,system,72
(bootloader) [RUU]UZ,system,79
(bootloader) [RUU]UZ,system,83
(bootloader) [RUU]UZ,system,90
(bootloader) [RUU]WP,system,0
(bootloader) [RUU]WP,system,7
(bootloader) [RUU]WP,system,11
(bootloader) [RUU]WP,system,19
(bootloader) [RUU]WP,system,27
(bootloader) [RUU]WP,system,36
(bootloader) [RUU]WP,system,43
(bootloader) [RUU]WP,system,47
(bootloader) [RUU]WP,system,55
(bootloader) [RUU]WP,system,63
(bootloader) [RUU]WP,system,72
(bootloader) [RUU]WP,system,79
(bootloader) [RUU]WP,system,83
(bootloader) [RUU]WP,system,90
(bootloader) [RUU]UZ,system,90
(bootloader) [RUU]UZ,system,90
(bootloader) [RUU]UZ,system,91
(bootloader) [RUU]UZ,system,91
(bootloader) [RUU]UZ,system,92
(bootloader) [RUU]UZ,system,93
(bootloader) [RUU]UZ,system,93
(bootloader) [RUU]UZ,system,94
(bootloader) [RUU]UZ,system,94
(bootloader) [RUU]UZ,system,95
(bootloader) [RUU]UZ,system,95
(bootloader) [RUU]UZ,system,96
(bootloader) [RUU]UZ,system,96
(bootloader) [RUU]UZ,system,97
(bootloader) [RUU]UZ,system,97
(bootloader) [RUU]UZ,system,98
(bootloader) [RUU]UZ,system,98
(bootloader) [RUU]UZ,system,99
(bootloader) [RUU]UZ,system,100
(bootloader) [RUU]WP,system,90
(bootloader) [RUU]WP,system,92
(bootloader) [RUU]WP,system,94
(bootloader) [RUU]WP,system,96
(bootloader) [RUU]WP,system,98
(bootloader) [RUU]WP,system,100
(bootloader) ...... Successful
OKAY
sending 'zip'... (191 KB) OKAY
writing 'zip'... (bootloader) adopting the signature contained in this image...
(bootloader) signature checking...
(bootloader) rom parsing start ...
(bootloader) rom parsing finish ...
(bootloader) zip header checking...
(bootloader) zip info parsing...
(bootloader) checking model ID...
(bootloader) checking custom ID...
(bootloader) checking main version...
(bootloader) checking hboot version...
(bootloader) start image[system] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,system,0
(bootloader) [RUU]UZ,system,8
(bootloader) [RUU]UZ,system,16
(bootloader) [RUU]UZ,system,25
(bootloader) [RUU]UZ,system,33
(bootloader) [RUU]UZ,system,41
(bootloader) [RUU]UZ,system,46
(bootloader) [RUU]UZ,system,54
(bootloader) [RUU]UZ,system,62
(bootloader) [RUU]UZ,system,67
(bootloader) [RUU]UZ,system,75
(bootloader) [RUU]UZ,system,83
(bootloader) [RUU]UZ,system,88
(bootloader) [RUU]UZ,system,96
(bootloader) [RUU]UZ,system,100
(bootloader) [RUU]WP,system,0
(bootloader) [RUU]WP,system,8
(bootloader) [RUU]WP,system,16
(bootloader) [RUU]WP,system,25
(bootloader) [RUU]WP,system,33
(bootloader) [RUU]WP,system,41
(bootloader) [RUU]WP,system,50
(bootloader) [RUU]WP,system,58
(bootloader) [RUU]WP,system,66
(bootloader) [RUU]WP,system,75
(bootloader) [RUU]WP,system,83
(bootloader) [RUU]WP,system,91
(bootloader) [RUU]WP,system,100
(bootloader) ...... Successful
OKAY
sending 'zip'... (538177 KB) OKAY
writing 'zip'... (bootloader) adopting the signature contained in this image...
(bootloader) signature checking...
(bootloader) rom parsing start ...
(bootloader) rom parsing finish ...
(bootloader) zip header checking...
(bootloader) zip info parsing...
(bootloader) checking model ID...
(bootloader) checking custom ID...
(bootloader) checking main version...
(bootloader) checking hboot version...
(bootloader) start image[dzdata] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,0
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,9
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,17
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,22
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,27
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,36
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,41
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,49
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,54
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,61
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,67
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,72
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,78
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,84
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,90
(bootloader) [RUU]UZ,dzdata,100
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,0
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,7
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,15
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,23
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,32
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,37
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,46
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,54
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,61
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,69
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,78
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,84
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,90
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,99
(bootloader) [RUU]WP,dzdata,100
(bootloader) ...... Successful
(bootloader) start image[tp] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,tp,0
(bootloader) [RUU]UZ,tp,100
(bootloader) ..... Bypassed
(bootloader) start image[boot] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,boot,0
(bootloader) [RUU]UZ,boot,11
(bootloader) [RUU]UZ,boot,22
(bootloader) [RUU]UZ,boot,32
(bootloader) [RUU]UZ,boot,43
(bootloader) [RUU]UZ,boot,56
(bootloader) [RUU]UZ,boot,68
(bootloader) [RUU]UZ,boot,80
(bootloader) [RUU]UZ,boot,91
(bootloader) [RUU]UZ,boot,100
(bootloader) [RUU]WP,boot,0
(bootloader) [RUU]WP,boot,99
(bootloader) [RUU]WP,boot,100
(bootloader) ...... Successful
OKAY
Flash Zip Complete
sending time = 3.190 secs
Execution time is 598(s)
sending time = 22.730 secs
sending time = 22.730 secs
sending time = 25.623 secs
sending time = 25.623 secs
sending time = 0.239 secs
sending time = 24.295 secs

Có thể bạn chưa biết

Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest

4 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Nhiều like nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
cuong
cuong
5 năm trước

b oi cho m xin sdt hay nich fb voi m dang co con m7_u muon up lai ma k biet lam .da ta.

Lê Long
Lê Long
6 năm trước

duy oi minh hỏi cái này khi mở RBSots 1.3 chưa dang ký với pc là sao