APPLETHỦ THUẬT HAYWINDOWS

Lưu hàng trăm vouchers Shopee trong 1 nốt nhạc cho iPhone và PC

Bài hướng dẫn này sẽ giúp ae lưu voucher một cách tự động. Danh sách mã voucher được lấy từ https://riokupon.com/vn/ma-giam-gia/shopee/ (được cập nhật liên tục)

Lưu vouchers Shopee tự động trên PC (web)

Bước 1: Đăng nhập vào shopee.vn trên trình duyệt máy tính

Bước 2: 

Mở Console bằng cách:

 • Windows/Linux: Ctrl + Shift + J 
 • Mac: Cmd + Option + J 

Chọn Selected context only để dễ nhìn hơn (tuỳ bạn)

Bước 3: Copy đoạn code javascript dưới đây, dán (Ctrl + V) và Enter

// Tự động lưu vouchers Shopee
// Khai báo biến htm để lưu trữ nội dung HTML.
let htm = '';

// Hàm fetchData để gửi yêu cầu HTTP và nhận dữ liệu từ URL.
async function fetchData(url) {
  try {
    const response = await fetch(url);
    const data = await response.json();
    return data;
  } catch (error) {
    // Xử lý lỗi nếu có khi fetch dữ liệu và cập nhật nội dung HTML.
    htm += '<h3 style="color:blue">Error fetching data: ' + error + '</p>';
    return null;
  }
}

// Hàm addVoucher để thêm Voucher vào Shopee.
async function addVoucher(oPayload) {
  try {
    const response = await fetch("https://shopee.vn/api/v2/voucher_wallet/save_voucher", {
      "headers": {
        "accept": "application/json",
        "accept-language": "en-US,en;q=0.9",
        "cache-control": "no-cache",
        "content-type": "application/json",
        "pragma": "no-cache",
        "sec-ch-ua": "\"Google Chrome\";v=\"119\", \"Chromium\";v=\"119\", \"Not?A_Brand\";v=\"24\"",
        "sec-ch-ua-mobile": "?0",
        "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
        "sec-fetch-dest": "empty",
        "sec-fetch-mode": "cors",
        "sec-fetch-site": "same-origin",
        "x-api-source": "pc",
        "x-requested-with": "XMLHttpRequest",
        "x-shopee-language": "vi",
        "x-sz-sdk-version": "3.1.0-2&1.5.1"
      },
      "referrer": "https://shopee.vn/user/voucher-wallet",
      "referrerPolicy": "strict-origin-when-cross-origin",
      "body": JSON.stringify(oPayload),
      "method": "POST",
      "mode": "cors",
      "credentials": "include"
    });
    const responseData = await response.json();
    if (responseData && responseData.error == 4) {
      console.error("Thêm Voucher: " + oPayload.voucher_code + " - Lỗi: " + responseData.error_msg);
    } else {
      console.log("Thêm Voucher thành công:", oPayload.voucher_code);
    }
  } catch (error) {
    console.error("Thêm Voucher lỗi: ", error);
  }
}

// Hàm saveVoucherCode để lưu mã voucher bằng cách gửi yêu cầu HTTP POST đến Shopee.
async function saveVoucherCode(voucher) {
  const oPayload = {
    "voucher_code": voucher,
    "need_user_voucher_status": true
  };
  await addVoucher(oPayload);
}

// Hàm saveVouchers để lấy danh sách mã voucher từ một URL và thêm chúng vào Shopee.
async function saveVouchers() {
  const url = "https://addlivetag.com/api/voucher_json.php";
  const data = await fetchData(url);
  if (!data || !data.vouchers) {
    console.error("Không tìm thấy dữ liệu voucher.");
    return;
  }
  const vouchers = Object.values(data.vouchers);
  alert("Tổng số voucher tìm được: " + vouchers.length);
  const speed = prompt("Nhập tốc độ lưu mã (0.25 ~ 0.5 giây):");
  if (isNaN(speed)) {
    console.error("Tốc độ không hợp lệ.");
    return;
  }
  for (const voucher of vouchers) {
    await saveVoucherCode(voucher);
    await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, speed * 1000));
  }
  console.log("Đã thêm tất cả Vouchers thành công.");
}

// Gọi hàm saveVouchers để bắt đầu quá trình lấy và thêm các mã voucher vào Shopee.
saveVouchers();

MỘT VÀI LƯU Ý:
- Nếu trình duyệt không cho dán thì nhập ở phần Console "allow pasting" -> Enter. Sau đó dán lại mã.
- Số lượng voucher thay đổi theo thời điểm. Cho nên, trước khi mua sắm hãy chạy lại mã để luôn có voucher mới nhất nhé! 
- Đợt 5.5 vừa rồi có nhiều voucher (khoảng 80 voucher) nên bạn có thể set 0.25 giây (mỗi giây lưu 4 voucher). Có thể set chậm hơn, nhưng không nên nhanh quá.

Lưu vouchers Shopee tự động trên iPhone

Bước 1: Nhận phím tắt Mã giảm giá Free

Bước 2: Đăng nhập vào Shopee bằng trình duyệt Safari

Bước 3: Nhấn Chia sẻ → Mã giảm giá Free → Đợi auto chạy

Xong rồi. Giờ quay ra mua sắm thôi! 

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP:
- Không thể chạy "Chạy JavaScript trê trang web"
 Xử lý: Cài đặt → Phím tắt (Shortcuts) → Nâng cao → Cho phép chạy tập lệnh
- Không thấy "Mã giảm giá Free" trong phần chia sẻ
 Xử lý: Mở app Phím tắt (Shortcuts) → nhấn giữ "Mã giảm giá Free" → Chi tiết → Bật "Trong bảng chia sẻ"

Chia sẻ: Bùi Việt Anh

Có thể bạn chưa biết

Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận