NPM (Nginx Proxy Manager) hiện đang là ứng dụng Reverse Proxy mình sử dụng cho các dịch vụ mạng đang cài đặt trong nhà.

Các bước cài đặt Reverse Proxy thông thường khi dùng NPM sẽ như sau:

 1. Tạo Proxy Host mới
 2. Chọn tên miền trong mục Domain Names
 3. Trỏ về địa chỉ IP và Port của máy chủ đang cài đặt dịch vụ.
 4. Cài đặt chứng chỉ SSL.
 5. Xong! Reverse Proxy đã sẵn sàng phục vụ.

Ví dụ như dưới đây là cách tạo Reversey Proxy cho Portainer.

Trong thực tế, đa số các dịch vụ mạng mình sử dụng đều được cài đặt bằng Docker và đều nằm chung trên 1 máy chủ đang chạy Nginx Proxy Manager.

Để tối ưu bảo mật, mình sẽ tận dụng tính năng mạng riêng của Docker để tạo Reverse Proxy cho dịch vụ mà không cần phải mở port kết nối ra bên ngoài. Nhờ đó chặn được hết các kết nối trực tiếp vào dịch vụ thông qua địa chỉ http://<IP-Address>:<Port>. Chỉ có các kết nối bằng tên miền thông qua NPM mới được chuyển hướng đến dịch vụ.

Tạo Docker network

Đầu tiên, mình sẽ tạo 1 mạng Docker ảo. Tất cả các dịch vụ mạng được kích hoạt bằng Docker trên cùng máy chủ sẽ được kết nối vào mạng ảo này.

Bằng các thiết lập mạng riêng, chúng ta không cần publish các cổng mạng của dịch vụ ra ngoài. Chỉ duy nhất cổng 80 và 443 của NPM được truy cập từ bên ngoài.

docker network create romhub-network

Cập nhật thông số

Mình sẽ ví dụ bằng cách tạo Reverse Proxy cho Paperless-ngx.

Truy cập vào thư mục cài đặt dịch vụ mạng cần được tạo Reverse Proxy và thay đổi file cấu hình docker-compose.yml.

 • Thêm dấu # vào trước các phần cấu hình port để vô hiệu hoá.
 • Thêm thông số mạng vào dưới cùng như sau
networks:
 default:
  external:
   name: romhub-network

Sau khi thay đổi, file docker-compose.yml của mình sẽ như dưới đây

version: "2.1"
services:
 paperless-ngx:
  image: lscr.io/linuxserver/paperless-ngx:latest
  container_name: paperless-ngx
  environment:
   - PUID=1000
   - PGID=1000
   - TZ=Asia/Ho_Chi_Minh
   - PAPERLESS_URL=https://paperless.romhub.me
   #- REDIS_URL= #optional
  volumes:
   - ./config:/config
   - ./data:/data
  #ports:
  # - 8000:8000
  restart: unless-stopped
networks:
 default:
  external:
   name: romhub-network

Chú ý dòng 5: container_name (paperless-ngx). Chúng ta sẽ cần thông số này cho bước tạo Proxy Host.

Cập nhật cấu hình NPM

Truy cập vào thư mục cài NPM và chỉnh lại docker-compose.yml: thêm vào thông số network tương tự như ở trên

version: '3'
services:
 app:
  image: 'jc21/nginx-proxy-manager:latest'
  restart: unless-stopped
  ports:
   - '80:80'
   - '81:81'
   - '443:443'
  environment:
   DB_MYSQL_HOST: "db"
   DB_MYSQL_PORT: 3306
   DB_MYSQL_USER: "npm"
   DB_MYSQL_PASSWORD: "npm"
   DB_MYSQL_NAME: "npm"
  volumes:
   - ./data:/data
   - ./letsencrypt:/etc/letsencrypt
 db:
  image: 'jc21/mariadb-aria:latest'
  restart: unless-stopped
  environment:
   MYSQL_ROOT_PASSWORD: 'npm'
   MYSQL_DATABASE: 'npm'
   MYSQL_USER: 'npm'
   MYSQL_PASSWORD: 'npm'
  volumes:
   - ./data/mysql:/var/lib/mysql

networks:
 default:
  external:
   name: romhub-network

Kích hoạt lại NPM

docker-compose up -d

Mở trình duyệt web, truy cập vào địa chỉ IP của máy chủ, nếu hiện ra trang web như sau nghĩa là bạn đang đi đúng hướng: NPM đang đóng vai trò làm Reverse Proxy cho máy chủ.

Kiểm tra lại network romhub-network bằng lệnh docker network inspect romhub-network, sẽ thấy Nginx Proxy Manager và Paperless-ngx đang cùng kết nối vào mạng này.

 "Containers": {
      "2fd5b65ce7302cf1fce6c68bb7fc78183a31885eab862fc861ce26bc21f94ffc": {
        "Name": "paperless-ngx",
        "EndpointID": "bd6bcfe5c4c426a304e7b16ac1d5fd8a56a004ad7171d28596caae689aefd9e8",
        "MacAddress": "02:42:ac:14:00:05",
        "IPv4Address": "172.20.0.5/16",
        "IPv6Address": ""
      },
      "750a3bbc428746ab647b32af96d5d207db5cb38c8faa312011fb56ae57c9300c": {
        "Name": "nginxproxymanager_app_1",
        "EndpointID": "8fda668e72e00a151a999a40b9cca1e7eb7b93e6ebe2b796715948f5c7cabb8b",
        "MacAddress": "02:42:ac:14:00:04",
        "IPv4Address": "172.20.0.4/16",
        "IPv6Address": ""
      },
      "cce31506dca30c10f2a26926b0e676cc44134a02cd5db5b3c7625708235aee03": {
        "Name": "nginxproxymanager_db_1",
        "EndpointID": "60a1ce468bb72b820da6b030c6dcb1c50ca488f1f381597ba3d9501f8da0143b",
        "MacAddress": "02:42:ac:14:00:03",
        "IPv4Address": "172.20.0.3/16",
        "IPv6Address": ""
      }
    },

Tạo Proxy Host

Mình sẽ cấu hình tên miền document.romhub.me để sử dụng cho Paperless-ngx.

Truy cập vào NPM, tạo Proxy Host mới với thông số như sau

 • Domain Names: nhập vào tên miền document.romhub.me
 • Scheme: chọn http
 • Forward Hostname / IP: nhập vào paperless-ngx là tên của container đang chạy Paperless-ngx.
 • Forward Port: 8000

Do cả NPM và Paparless-ngx đang cùng nằm trong mạng Docker romhub-network nên có thể kết nối trực tiếp với nhau bằng Hostname và Port. Nhờ vậy chúng ta không cần phải nhập địa chỉ IP của máy chủ vào mục Forward Hostname / IP và cũng không cần phải mở truy cập port 8000 của Paperless-ngx ra bên ngoài.

Bấm tiếp vào tab SSL để tạo chứng chỉ bảo mật nếu cần thiết. Sau đó bấm Save để hoàn tất.

Vậy là xong. Nếu muốn tăng bảo mật, mình có thể chỉnh thêm tính năng Access List để hạn chế truy cập hoặc yêu cầu nhập tài khoản / mật khẩu mỗi khi truy cập vào tên miền.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Chia sẻ: thuanbui

Có thể bạn chưa biết

Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận