Các dòng máy khácROM

Rom gốc RUU (zip) cho HTC U11 (OCEAN)


Rom gốc RUU (zip) cho HTC U11 (OCEAN)

DOWNLOAD:

FIRMWARELINK
2PZCIMG_OCEAN_DTWL_N71_SENSE90GP_HTCCN_CHS_2_
1.06.1405.2_Radio_8998-001791-1705121521_release_503602_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_DTWL_N71_SENSE90GP_HTCCN_CHS_2_
1.27.1405.4_Radio_8998-001791-1707131811_release_507694_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_hTC_Asia_TW_
1.03.709.4_R2_Radio_8998-001791AE-1705081714_release_503496_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_hTC_Asia_TW_
1.03.709.4_Radio_8998-001791AE-1705081714_release_503195_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_hTC_Asia_TW_
1.26.709.3_Radio_8998-001791-1705231845_release_507614_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_hTC_Asia_TW_
1.26.709.3_Radio_8998-001791-1705231845_release_508255_combined_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_hTC_Asia_TW_
1.26.709.5_Radio_8998-001791-1705231845_release_508358_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_hTC_Asia_TW_
1.26.709.5_Radio_8998-001791-1705231845_release_508730_combined_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_hTC_Asia_TW_
1.28.709.6_Radio_8998-001791-1705231845_release_508903_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_hTC_Asia_TW_
1.28.709.20_Radio_8998-001791-1705231845_release_510827_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_HTC_Europe_
1.03.401.6_Radio_8998-001791AE-1705081714_release_503490_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_HTC_Europe_
1.27.401.5_Radio_8998-001791-1705231845_release_508408_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_HTC_Europe_
1.27.401.11_Radio_8998-001791-1705231845_release_512993_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_HTC_India_SEA_
1.03.400.4_R2_Radio_8998-001791AE-1705081714_release_503495_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_HTC_India_SEA_
1.03.400.4_R3_Radio_8998-001791AE-1705081714_release_505137_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_HTC_India_SEA_
1.03.400.8_Radio_8998-001791AE-1705092019_release_504784_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_HTC_India_SEA_
1.27.400.8_Radio_8998-001791-1707131811_release_509281_combined_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_HTC_India_SEA_
1.27.400.9_Radio_8998-001791-1707131811_release_508433_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_HTC_India_SEA_
1.27.400.9_Radio_8998-001791-1707131811_release_508898_combined_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_HTC_India_SEA_
1.27.400.9_Radio_8998-001791-1707131811_release_509443_combined_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_O80_SENSE90GP_MR_hTC_Asia_TW_
2.31.709.1_R2_Radio_8998-002772-1711011019_release_515906_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_EE_UK_
1.03.91.6_Radio_8998-001791AE-1705092019_release_503492_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_EE_UK_
1.27.91.4_Radio_8998-001791EK-1708241408_release_509159_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_H3G_ROI_
1.03.773.6_Radio_8998-001791AE-1705081714_release_503493_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_H3G_ROI_
1.27.773.7_Radio_8998-001791-1705231845_release_508942_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_hTC_Asia_AUS_
1.28.710.4_Radio_8998-001791-1706091053_release_508366_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_HTC_Europe_
1.27.401.5_Radio_8998-001791-1705231845_release_508407_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_JAPAN_KDDI_JP_
1.11.970.3_Radio_8998-001791-1705232054_release_505138_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_JAPAN_KDDI_JP_
1.20.970.5_Radio_8998-001791-1708221131_release_510290_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_JAPAN_SoftBank_JP_
1.19.762.1_Radio_8998-001791S-1705191418_release_506924_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_JAPAN_SoftBank_JP_1.19.762.1_Radio_8998-001791S-1705191418_release_507707_combined_signed_2_4.
zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_JAPAN_KDDI_JP_
1.19.970.1 Radio_8998-001791-1706011938_release_507394_combined_signed_2_4.zip
Google Drive
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_JAPAN_SoftBank_JP_
1.19.762.1 Radio_8998-001791S-1705191418_release_507707_combined_signed_2_4.zip
Google Drive

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_UHL_O80_SENSE90GP_JAPAN_MR_HTC_JPN_
2.53.454.4 Radio_8998-002772-1802141355_release_522498_combined_signed_2_4.zip
Google Drive
2PZCIMG_OCEAN_UHL_O80_SENSE90GP_JAPAN_MR_HTC_JPN_
2.53.454.4 Radio_8998-002772-1802141355_release_522373_signed_Hboot_2_4.zip (134M) 
Google Drive
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_JAPAN_KDDI_JP_
1.19.970.1 Radio_8998-001791-1706011938_release_506919_signed_Hboot_2_4.zip (336M)
Google Drive
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_O2_UK_
1.03.206.6_Radio_8998-001791AE-1705081714_release_503494_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_O2_UK_
1.27.206.5_Radio_8998-001791-1705231845_release_508417_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_Orange_EU_
1.27.89.7_Radio_8998-001791-1705231845_release_508944_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_Telstra_WWE_
1.28.841.4_Radio_8998-001791-1706091053_release_508368_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_Telstra_WWE_
1.28.841.6_Radio_8998-001791EK-1709121227_release_510980_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_TMO_PL_
1.03.118.6_Radio_8998-001791AE-1705081714_release_503508_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_TMO_PL_
1.03.118.7_Radio_8998-001791AE-1705081714_release_504787_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_TMO_PL_
1.27.118.5_Radio_8998-001791-1705231845_release_508411_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_Vodafone_CH-DE_
1.27.166.7_Radio_8998-001791-1705231845_release_508940_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_Vodafone_FR_
1.03.163.6_Radio_8998-001791AE-1705081714_release_503497_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_Vodafone_UK_
1.27.161.5_Radio_8998-001791-1705231845_release_508646_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_WHL_N71_SENSE90GP_HTC_LA_AMX_SPA_
1.28.598.4_Radio_8998-001791-1706061715_release_508453_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_WHL_N71_SENSE90GP_HTC_LA_Telcel_SPA_
1.28.600.5_Radio_8998-001791-1706061715_release_508800_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_WHL_N71_SENSE90GP_NA_Gen_Unlock_
1.28.617.6_R_Radio_8998-001791N-1709131257_release_511203_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_WHL_N71_SENSE90GP_Sprint_WWE_
1.03.651.7_Radio_8998-001791-1705121521_release_503469_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_WHL_N71_SENSE90GP_Sprint_WWE_
1.28.651.3_Radio_8998-001791-1706021640_release_508334_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_WHL_N71_SENSE90GP_Sprint_WWE_
1.28.651.3_Radio_8998-001791-1706021640_release_509536_combined_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_WHL_N71_SENSE90GP_Sprint_WWE_
1.28.651.40_Radio_8998-001791-1706021640_release_510506_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive
2PZCIMG_OCEAN_WHL_N71_SENSE90GP_Sprint_WWE_
1.28.651.50_Radio_8998-001791-1706021640_release_512883_signed_2_4.zip
Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

HƯỚNG DẪN:

  • Mình dùng RBSoft v1.3 flash thấy rất ngon, dùng lệnh flash qua RUU toàn lỗi
    (nhớ relock bootloader, ai chưa biết thì GG nhé 😀 )

Có thể bạn chưa biết

4 Comments

  1. Rom 3.37.454.1 hay bản ota lên .3.37.454.1 đã có chưa

  2. mình sử dụng rbsoft ko đăng nhập được, bạn có thể hướng dẫn mình được không

    1. Bạn chụp ảnh lỗi lúc đăng nhập mình xem cho nhé

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.