LENOVOROM

ROM stock Lenovo Vibe K5 (A6020a40) – unbrick, fix treo logo ok

ROM stock Lenovo Vibe K5 (A6020a40) – unbrick, fix treo logo ok

ROM chuẩn đã test, fix treo logo, unbrick, cắm máy tính chỉ hiện driver Qualcomm 9008

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

B1: Download và cài đặt Driver và Tool bên trên. Sau đó bật tool (QFIL) lên:

B2: Tắt điện thoại (Tháo pin ra nếu có thể, rồi lắp pin lại), giữ phím TĂNG ÂM LƯỢNG và cắm cáp USB  để kết nối với máy tính.
B3: Trên tool ta chọn lần lượt theo hình, chọn các file có trong thư mục ROM

B4: Sau khi bấm Download thì đợi quá trình flash kết thúc, thời gian khoảng 5-10′:

Có thể bạn chưa biết

15 Comments

 1. làm xong rồi. khi khởi động vào thì nó bắt đăng nhập email khôi phục đã đăng nhập trước đó.
  là email nào?

  1. Là Gmail đăng nhập trong máy lúc trước khi bạn flash nhé

 2. em không biết bị cái gì? mà chạy được mong ae giúp………………..!!!!
  Validating Application Configuration
  Load APP Configuration
  COM:-1
  PBLDOWNLOADPROTOCOL:0
  PROGRAMMER:True
  PROGRAMMER:E:\firmware\A6020a40_S027_160519_16G_ROW_QPST\SW_image\SW\prog_emmc_firehose_8929.mbn
  SEARCHPATH:E:\firmware\A6020a40_S027_160519_16G_ROW_QPST\SW_image\SW
  RAWPROGRAM:
  rawprogram0.xml
  PATCH:
  patch0.xml
  ACKRAWDATAEVERYNUMPACKETS:False
  ACKRAWDATAEVERYNUMPACKETS:100
  MAXPAYLOADSIZETOTARGETINBYTES:False
  MAXPAYLOADSIZETOTARGETINBYTES:49152
  DEVICETYPE:eMMC
  PLATFORM:8×26
  VALIDATIONMODE:0
  RESETAFTERDOWNLOAD:False
  MAXDIGESTTABLESIZE:8192
  SWITCHTOFIREHOSETIMEOUT:30
  RESETTIMEOUT:200
  RESETDELAYTIME:2
  FLATBUILDPATH:C:\
  FLATBUILDFORCEOVERRIDE:True
  QCNPATH:C:\Temp\00000000.qcn
  QCNAUTOBACKUPRESTORE:False
  SPCCODE:000000
  ENABLEMULTISIM:False
  Load ARG Configuration
  Validating Download Configuration
  Image Search Path: E:\firmware\A6020a40_S027_160519_16G_ROW_QPST\SW_image\SW
  RAWPROGRAM file path: E:\firmware\A6020a40_S027_160519_16G_ROW_QPST\SW_image\SW\rawprogram0.xml
  PATCH file path:E:\firmware\A6020a40_S027_160519_16G_ROW_QPST\SW_image\SW\patch0.xml
  Programmer Path:E:\firmware\A6020a40_S027_160519_16G_ROW_QPST\SW_image\SW\prog_emmc_firehose_8929.mbn
  Process Index:0
  Start Download
  Program Path:E:\firmware\A6020a40_S027_160519_16G_ROW_QPST\SW_image\SW\prog_emmc_firehose_8929.mbn
  Binary build date: May 13 2015 @ 14:41:37
  QSAHARASERVER CALLED LIKE THIS: ‘E:\firmware\Qualcomm_Flash_Image_Loader_v2.0.0.5\QSaharaServer.exe -p \\.\COM29 -s 13:E:\firmware\A6020a40_S027_160519_16G_ROW_QPST\SW_image\SW\prog_emmc_firehose_8929.mbn ‘Current working dir: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Qualcomm\QFIL
  Sahara mappings:
  2: amss.mbn
  6: apps.mbn
  8: dsp1.mbn
  10: dbl.mbn
  11: osbl.mbn
  12: dsp2.mbn
  16: efs1.mbn
  17: efs2.mbn
  20: efs3.mbn
  21: sbl1.mbn
  22: sbl2.mbn
  23: rpm.mbn
  25: tz.mbn
  28: dsp3.mbn
  29: acdb.mbn
  30: wdt.mbn
  31: mba.mbn
  13: E:\firmware\A6020a40_S027_160519_16G_ROW_QPST\SW_image\SW\prog_emmc_firehose_8929.mbn
  17:54:56: Requested ID 13, file: “E:\firmware\A6020a40_S027_160519_16G_ROW_QPST\SW_image\SW\prog_emmc_firehose_8929.mbn”
  17:54:56: 95292 bytes transferred in 0.062000 seconds (1.4658MBps)
  17:54:56: File transferred successfully
  NOTE: Target requested image 13 which is DeviceProgrammer. Forcing QUIT. This is by design, ** All is well ** SUCCESS!!
  17:54:56: Sahara protocol completed
  Sending Programmer Finished
  Switch To FireHose
  Wait for 3 seconds…
  Max Payload Size to Target:49152 Bytes
  Device Type:eMMC
  Platform:8×26
  Disable Ack Raw Data Every N Packets
  Skip Write:False
  Always Validate:False
  Use Verbose:False
  Download Fail:FireHose Fail FHLoader Fail:The system cannot find the file specified
  Finish Download
  Start Download
  Program Path:E:\firmware\A6020a40_S027_160519_16G_ROW_QPST\SW_image\SW\prog_emmc_firehose_8929.mbn
  Binary build date: May 13 2015 @ 14:41:37
  QSAHARASERVER CALLED LIKE THIS: ‘E:\firmware\Qualcomm_Flash_Image_Loader_v2.0.0.5\QSaharaServer.exe -p \\.\COM29 -s 13:E:\firmware\A6020a40_S027_160519_16G_ROW_QPST\SW_image\SW\prog_emmc_firehose_8929.mbn ‘Current working dir: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Qualcomm\QFIL
  Sahara mappings:
  2: amss.mbn
  6: apps.mbn
  8: dsp1.mbn
  10: dbl.mbn
  11: osbl.mbn
  12: dsp2.mbn
  16: efs1.mbn
  17: efs2.mbn
  20: efs3.mbn
  21: sbl1.mbn
  22: sbl2.mbn
  23: rpm.mbn
  25: tz.mbn
  28: dsp3.mbn
  29: acdb.mbn
  30: wdt.mbn
  31: mba.mbn
  13: E:\firmware\A6020a40_S027_160519_16G_ROW_QPST\SW_image\SW\prog_emmc_firehose_8929.mbn
  17:55:33: Requested ID 13, file: “E:\firmware\A6020a40_S027_160519_16G_ROW_QPST\SW_image\SW\prog_emmc_firehose_8929.mbn”
  17:55:33: 95292 bytes transferred in 0.094000 seconds (0.9668MBps)
  17:55:33: File transferred successfully
  NOTE: Target requested image 13 which is DeviceProgrammer. Forcing QUIT. This is by design, ** All is well ** SUCCESS!!
  17:55:33: Sahara protocol completed
  Sending Programmer Finished
  Switch To FireHose
  Wait for 3 seconds…
  Max Payload Size to Target:49152 Bytes
  Device Type:eMMC
  Platform:8×26
  Disable Ack Raw Data Every N Packets
  Skip Write:False
  Always Validate:False
  Use Verbose:False
  Download Fail:FireHose Fail FHLoader Fail:The system cannot find the file specified
  Finish Download
  Start Download
  Program Path:E:\firmware\A6020a40_S027_160519_16G_ROW_QPST\SW_image\SW\prog_emmc_firehose_8929.mbn
  Binary build date: May 13 2015 @ 14:41:37
  QSAHARASERVER CALLED LIKE THIS: ‘E:\firmware\Qualcomm_Flash_Image_Loader_v2.0.0.5\QSaharaServer.exe -p \\.\COM29 -s 13:E:\firmware\A6020a40_S027_160519_16G_ROW_QPST\SW_image\SW\prog_emmc_firehose_8929.mbn ‘Current working dir: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Qualcomm\QFIL
  Sahara mappings:
  2: amss.mbn
  6: apps.mbn
  8: dsp1.mbn
  10: dbl.mbn
  11: osbl.mbn
  12: dsp2.mbn
  16: efs1.mbn
  17: efs2.mbn
  20: efs3.mbn
  21: sbl1.mbn
  22: sbl2.mbn
  23: rpm.mbn
  25: tz.mbn
  28: dsp3.mbn
  29: acdb.mbn
  30: wdt.mbn
  31: mba.mbn
  13: E:\firmware\A6020a40_S027_160519_16G_ROW_QPST\SW_image\SW\prog_emmc_firehose_8929.mbn
  18:33:36: Requested ID 13, file: “E:\firmware\A6020a40_S027_160519_16G_ROW_QPST\SW_image\SW\prog_emmc_firehose_8929.mbn”
  18:33:36: 95292 bytes transferred in 0.063000 seconds (1.4425MBps)
  18:33:36: File transferred successfully
  NOTE: Target requested image 13 which is DeviceProgrammer. Forcing QUIT. This is by design, ** All is well ** SUCCESS!!
  18:33:36: Sahara protocol completed
  Sending Programmer Finished
  Switch To FireHose
  Wait for 3 seconds…
  Max Payload Size to Target:49152 Bytes
  Device Type:eMMC
  Platform:8×26
  Disable Ack Raw Data Every N Packets
  Skip Write:False
  Always Validate:False
  Use Verbose:False
  Download Fail:FireHose Fail FHLoader Fail:The system cannot find the file specified
  Finish Download
  Start Download
  Program Path:E:\firmware\A6020a40_S027_160519_16G_ROW_QPST\SW_image\SW\prog_emmc_firehose_8929.mbn
  Binary build date: May 13 2015 @ 14:41:37
  QSAHARASERVER CALLED LIKE THIS: ‘E:\firmware\Qualcomm_Flash_Image_Loader_v2.0.0.5\QSaharaServer.exe -p \\.\COM29 -s 13:E:\firmware\A6020a40_S027_160519_16G_ROW_QPST\SW_image\SW\prog_emmc_firehose_8929.mbn ‘Current working dir: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Qualcomm\QFIL
  Sahara mappings:
  2: amss.mbn
  6: apps.mbn
  8: dsp1.mbn
  10: dbl.mbn
  11: osbl.mbn
  12: dsp2.mbn
  16: efs1.mbn
  17: efs2.mbn
  20: efs3.mbn
  21: sbl1.mbn
  22: sbl2.mbn
  23: rpm.mbn
  25: tz.mbn
  28: dsp3.mbn
  29: acdb.mbn
  30: wdt.mbn
  31: mba.mbn
  13: E:\firmware\A6020a40_S027_160519_16G_ROW_QPST\SW_image\SW\prog_emmc_firehose_8929.mbn
  18:34:21: Requested ID 13, file: “E:\firmware\A6020a40_S027_160519_16G_ROW_QPST\SW_image\SW\prog_emmc_firehose_8929.mbn”
  18:34:21: 95292 bytes transferred in 0.062000 seconds (1.4658MBps)
  18:34:21: File transferred successfully
  NOTE: Target requested image 13 which is DeviceProgrammer. Forcing QUIT. This is by design, ** All is well ** SUCCESS!!
  18:34:21: Sahara protocol completed
  Sending Programmer Finished
  Switch To FireHose
  Wait for 3 seconds…
  Max Payload Size to Target:49152 Bytes
  Device Type:eMMC
  Platform:8×26
  Disable Ack Raw Data Every N Packets
  Skip Write:False
  Always Validate:False
  Use Verbose:False
  Download Fail:FireHose Fail FHLoader Fail:The system cannot find the file specified
  Finish Download

 3. minh chonj nhuw hinh nhung click dowoal nos nawm im ko thaay chay gi

 4. Sao vivo v9 youth chạy thành công rồi mà vẫn còn mã bảo vệ là sao .help me =rbsoft v1.6

 5. có link tool khác không ạ . tải về bung không ra dc xếp ơi . giúp mình với

  1. Bạn tải bản Winrar mới nhất về cài rồi giải nén lại nhé

 6. Sahara Fail:QSahara Sever Fail:Process fail loi~ error la ntn? :/

  1. Mình cũng bị lỗi thế này trên Oppo F3+

  2. lỗi này fix được chưa bạn

 7. bạn giải thích rõ hơn đc không. mình khôn g ấn download đc

  1. Hướng dẫn bằng hình ảnh rất chi tiết rồi bạn, không thể rõ hơn nữa rồi 😀

 8. rất hữu ích, cảm ơn ad

 9. Đcmm. Đưa cái link cc j mà quảng cáo kinh khủng. Đcmm.

  1. Mình đã bỏ link rút gọn để tải dễ hơn. Mong bạn hành xử có văn hóa hơn

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.